สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน
ถนนแม่สอด-แม่สะเรียง  ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  63150
โทรศัพท์ : 0-5558-9120, แฟกซ์ : 0-5558-9102  E-mail : admin@maetancity.go.th