หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 574 
 
 
 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและณาปนสถาน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอมติการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 -2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี (งวดที่ 2)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม วันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนแก่ อปท. งวดที่ 3 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อมการเปิดรียนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน) [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 142 
การนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อมการเปิดรียนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 315 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 194 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๗๓ [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพฺ) โดยวิธีเฉพา [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1082 ตาก โดยวิธีเฉ [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มใส) โดยวิธี [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5173 [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]วัสดุงานบ้านงานครัว [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง) โดยวิธ [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างดันขยะลงพื้นที่ด้านล่างหุบเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 3 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
อบต.ท่าสายลวด [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดใหม่ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนเรศ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปักอีแว่น หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๒ บ้านชบา [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยที่มีอาการไม่ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากดง หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลวย หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สี [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกษม หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้า [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านข้างลานมัน หมู่ที่ ๕ บ้าน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราตรี หมู่ที่ ๖ บ้านห [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากสายหลังโรงเร [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านรองรัด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

จุดชมวิวริมเมย
   
 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 186  ตอบ 0  
อยากขอเอกสารจากทางการครับ (20 ก.ย. 2563)    อ่าน 357  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1842  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,667,266 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10