หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 446 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 18 
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 28 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางกาดรศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ LPA [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 72 
ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 186 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ในความรับผิดชอบ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 111 
ด่วนที่สุด การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 65 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 52 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 57 
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติ ของคำที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 29 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 34 
สำรวจข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 100 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 50 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเป็นประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาล [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์การประกวด Thai Energy Awards 2021 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) กพส. มท 0810.7/ว334 [แบบตอบรับ]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว330 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2564 ]
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว327  [ 18 ก.พ. 2564 ]
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๗๓ [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพฺ) โดยวิธีเฉพา [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1082 ตาก โดยวิธีเฉ [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มใส) โดยวิธี [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5173 [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]วัสดุงานบ้านงานครัว [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง) โดยวิธ [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างดันขยะลงพื้นที่ด้านล่างหุบเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 3 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาค [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้องฟ้า รณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและรวมพลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 96 
อบต.ท้องฟ้า ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธี [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กุ บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัวเหนือ โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงของค [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

จุดชมวิวริมเมย
   
 
 
   
 
อยากขอเอกสารจากทางการครับ (20 ก.ย. 2563)    อ่าน 160  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 841  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,470,643 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10