หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 230 
 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 204 
 
 
-ราคากลาง- [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 206 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 20 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์(รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
การประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปํญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การขับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเพิ่ม) [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 133 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายการประกันคุรภาพการศึกษา พ.ศ. 2561\\\" [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ปี 64 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
ด่วนมาก ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 84 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 137 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 121 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4761  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562" กม. มท 0804.1/ว4638  [ 21 พ.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว155 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4703  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738  [ 20 พ.ย. 2562 ]
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4724  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว4708  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Sam [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนูน้อยตาวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับพื้นที่บริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงวงเวียนหน้าโรงพยาบาลท่าสองยาง โ [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเ [ 19 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ดาบตำรวจสมพร. บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้ประชุมประจำเดือน พนักงานข้าราชการ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณหลังวัดพาณิชย์นิรมล ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง โครงการ \\\"ส่งเสริมการท่องเที่ยว\\\" ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดาง รายงานการจัดทำงบฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง การอบรมการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24- [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กลอง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น *ประชาสัมพันธ์...ประกาศจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ สังกัด องค์การบริ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
อบต.มหาวัน [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า เทศบาลตำบลวังเจ้า ปราศจากโฟม [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำน [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและชมรมคนพิการตำบลป่ามะม่วง ประจำ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

ศาลเจ้าพ่อโมกขละ
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 535  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,195,897 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10