หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 303 
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนโครงการเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 91 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พ.ศ. 2564 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัวต์ และการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 86 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 94 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรอง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Sam [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนูน้อยตาวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับพื้นที่บริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงวงเวียนหน้าโรงพยาบาลท่าสองยาง โ [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเ [ 19 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
ทต.แม่จะเรา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562เทศบาลตำบลแม่จะเราดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ \\\\\\\"อบรมเชิ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เปิดจุดบริการประชาชน/จุดตรวจร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันศุกร์ที่ 10 กราคม 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พบพระ รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา ห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อสม.นำหน้ากากอนามัย (แบบ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าสายลวด งานสถานีขนส่งของเทศบาลฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกร่วมกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นความสัมพัทธ์ในอากาศ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอสม.ทต.ท่าสายลวด ได้ดำเนินการแจกหน้า [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยศาลเจ้า) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด กองช่างออกให้บริการประชาชนโดยการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างชุมชนบ้านใหม่สามัคคี [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

ศาลเจ้าพ่อโมกขละ
   
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 621  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,586,555 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10