หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 545 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสะอาด [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด เร่งรัดตรวจสอบและรายงานการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
แผนแม่่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตาก [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการ Mobile พาณิชย์ .... ลดราคา [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ องค์การบิรหารส่วนจัวหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๗๓ [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพฺ) โดยวิธีเฉพา [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1082 ตาก โดยวิธีเฉ [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มใส) โดยวิธี [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5173 [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]วัสดุงานบ้านงานครัว [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง) โดยวิธ [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างดันขยะลงพื้นที่ด้านล่างหุบเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 3 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2519/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2518/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2517/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2516/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2515/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ) เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกา [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พบพระ กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้องฟ้า โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยา [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร การประเมินตามองค์ประกอบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร การจัดแผนประสบการณ์การเรียนการสอนโดยสอดแทรกหน่วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหยุดให้บริการรถกู้ชีพ-กู้ภัยและรถดับเพลิงบรรทุกน้ำ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนมอบของที่ระลึก [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

จุดชมวิวริมเมย
   
 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 131  ตอบ 0  
อยากขอเอกสารจากทางการครับ (20 ก.ย. 2563)    อ่าน 310  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1795  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,143,141 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10