หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ต้าน
''เทศบาลแม่ต้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำประชาร่มเย็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง''
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
1
2
3
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 362 
 
 
 
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้ผู้สูงอายุ ปี 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
คืนค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกาารจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินภาษีเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงืนจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใ้ช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง งานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 [ 26 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 152 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 147 
แนวทางการเปิดเผยข้อมุลทะเบียนพาณิชย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
แจ้งกฎกระทรวง 3 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
แจ้งการถ่ายโอนโบราณสถานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2563  [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 180 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 70 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 9/2563  [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 284 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3032  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2562 ด่วน กศ. มท 0816.3/ว3028  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว5866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3021  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว18280  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17855-17920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17921-17996 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2987  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3020  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3003  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3002  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน สน.บถ. มท 0809.2/ว123  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18073-18080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2999  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 กศ. มท 0816.4/ว2994  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2980  [ 29 ก.ย. 2563 ]
โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2985  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กพส. มท 0810.2/ว2982 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2995  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Sam [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนูน้อยตาวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับพื้นที่บริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงวงเวียนหน้าโรงพยาบาลท่าสองยาง โ [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเ [ 19 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรา จัดประชุมสภาเ [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา ๘.๓๐ น. เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.แม่ปะ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในกา [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาส รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มหาวัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง เผยแพร่การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง ขอความร่วมมือ ประกาศนายทะเบีย [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โป่งแดง ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง รณรงค์ให้สถานที่ราชการเป็นเขต [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โป่งแดง ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.โป่งแดง ครั้งที่ 4/2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
อบต.โป่งแดง ประกาศ แผนการดำเนินงาน อบต.โป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.รวมไทยพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยางโดยปูผิวทางAsphltic Conceate สาย ตก 3135 สายบ้านรวมไทยพัฒนาที่ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
 
   

เสื้อผ้าชาวเขา

จุดชมวิวริมเมย
   
 
 
   
 
อยากขอเอกสารจากทางการครับ (20 ก.ย. 2563)    อ่าน 24  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 727  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,217,041 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10