คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ


การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ


การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ


การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร


การรับแจ้งการตายเกินกำหนด (กรณีสำนักทะเบียนอื่น)

คู๋มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม

   1     (2)