หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในชุมชนแม่ต้าน มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี มีการกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด มีเส้นทางหลักการคมนาคมเชื่อมต่อกับทางหลวง สาย105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง
 
 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้านมีการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปลาย โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและเรียนรู้ตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชนตาก (วชช.ตาก)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้านหมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

จัดการเรียนสอนระดับ ก่อนปฐมวัย เปิดสอนระดับอายุ 3 ขวบ

ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง

นักเรียน จำนวน 105 คน

ครู จำนวน 2 คน

ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

จัดการเรียนสอนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษา

ห้องเรียน จำนวน 19 ห้อง

นักเรียน จำนวน 611 คน

ครู จำนวน 32 คน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านลำร้อง)

จัดการเรียนสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง

นักเรียน จำนวน 504 คน

ครู จำนวน 28 คน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก
 
 
ประเพณีสำคัญในรอบปีเป็นสังคมที่กลุ่มคนนับถือความเชื่อแบบดั้งเดิม หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนับถือความเชื่อดังกล่าว
นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของพิธีกรรม ระบบความเชื่อ โลกทัศน์
ค่านิยม วิธีการปฏิบัติตน

งานประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญได้แก่

งานปีใหม่ไทย

งานสงกรานต์

งานทำบุญศาลหลักเมืองสงเคราะห์บ้านเคราะห์เมือง

งานนมัสการเจ้าพ่อโมกขละ

งานนมัสการพระธาตุห้วยลึก

งานนมัสการพระธาตุดอยพรหมนิมิตวัดแม่ต้านเหนือ

งานไหว้สาพระธาตุวัดอรัญวาส

งานหล่อเทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีออกพรรษา

งานลอยกระทง
 
 
 
โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ( ขนาด 60 เตียง )
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,969,084 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10