หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในชุมชนแม่ต้าน มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี มีการกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด มีเส้นทางหลักการคมนาคมเชื่อมต่อกับทางหลวง สาย105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง
 
 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้านมีการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปลาย โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและเรียนรู้ตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชนตาก (วชช.ตาก)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้านหมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

จัดการเรียนสอนระดับ ก่อนปฐมวัย เปิดสอนระดับอายุ 3 ขวบ

ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง

นักเรียน จำนวน 105 คน

ครู จำนวน 2 คน

ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

จัดการเรียนสอนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษา

ห้องเรียน จำนวน 19 ห้อง

นักเรียน จำนวน 611 คน

ครู จำนวน 32 คน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านลำร้อง)

จัดการเรียนสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง

นักเรียน จำนวน 504 คน

ครู จำนวน 28 คน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก
 
 
ประเพณีสำคัญในรอบปีเป็นสังคมที่กลุ่มคนนับถือความเชื่อแบบดั้งเดิม หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนับถือความเชื่อดังกล่าว
นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของพิธีกรรม ระบบความเชื่อ โลกทัศน์
ค่านิยม วิธีการปฏิบัติตน

งานประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญได้แก่

งานปีใหม่ไทย

งานสงกรานต์

งานทำบุญศาลหลักเมืองสงเคราะห์บ้านเคราะห์เมือง

งานนมัสการเจ้าพ่อโมกขละ

งานนมัสการพระธาตุห้วยลึก

งานนมัสการพระธาตุดอยพรหมนิมิตวัดแม่ต้านเหนือ

งานไหว้สาพระธาตุวัดอรัญวาส

งานหล่อเทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีออกพรรษา

งานลอยกระทง
 
 
 
โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ( ขนาด 60 เตียง )
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,143,291 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10