หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


 
นายธเนศ เลิศวิลัย
รองปลัด ทต. รักษาราชการแทนปลัด
ปฎิบัติหน้าที่นายก ทต.แม่ต้าน


 
นายธเนศ เลิศวิลัย
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ต้าน
 
 


 
น.ส.วัลนิภา วงษ์นันตา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 


นางวรรณา คงปาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.อนันต์ นาคกร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


น.ส.อมีนา สุภจินต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางทิพย์พาพร ราชนงค์
ครู ค.ศ.1


นางสุภาพร อาชณรากิจ
ครู ค.ศ.1


นายชัยทัศน์ กากูล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายสุนทร พันธ์ปัญญากรกุล
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นายอนุรินทร์ จินายะ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ