หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางและจัดทำผังเมือง

การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
 
 
 
งานส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ฝึกอบรมอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ, ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
งานสวัสดิการสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมทางด้านนันทนาการ
การศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์และกิจกรรมทางการศึกษา

พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน

พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ก่อนวัยเรียน (ศพด.)
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระเบียบที่อยู่อาศัย
 
 
 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

การจัดระเบียบและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์การรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ
 
 
 

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนารายได้
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีของสังคม

ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,969,441 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10