หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการต้องการของ ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของท้องถิ่นในอนาคต
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนทะนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
ดูแลให้ความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน